Ulyanovsk Region
img48.jpg

Ulyanovsk Region

         
Ulyanovsk Region

Ulyanovsk CCI

Region of operation: the Ulyanovsk Region
Date of establishment: 21.07.92

President - Yevgheny S. Balandin

Vice-resident - Svetlana A. Romanova (41-09-76)

Postal Address: 19 Engels St., Ulyanovsk, the Ulyanovsk Region 432063, Russia 
Tel.: (8422) 41-03-61, 41-03-53
Fax: (8422) 41-09-77, 41-03-61
E-mail: info@ultpp.ru
Web: http://ultpp.ru