Nizhny Novgorod Region
img48.jpg

Nizhny Novgorod Region

         
Nizhny Novgorod Region

CCI of the Nizhny Novgorod Region

Region of operation: Nizhny Novgorod Region 

Date of establishment: 1989

Chairman, Director General: Dmitry G.Krasnov
Postal Address: 1, Oktiabrsky Square, Nizhny Novgorod, the Nizhny Novgorod Region 603005, Russia
Tel.: (831) 419-42-10
Fax: (831) 419-40-09
E-mail: tpp@tpp.nnov.ru 
Web: http://www.tpp.nnov.ru 

CCI of the Dzerzhinsk District of the Nizhny Novgorod Region

Region of operation: Dzerzhinsk and the Dzerzhinsk District of the Nizhny Novgorod Region
Date of establishment: 13.10.94

President - Olga A. Kudryavtseva

Postal Address: 3, Dzerzhinsky Square, Dzerzhinsk, the Nizhny Novgorod Region 606000, Russia
Tel.: (8313) 25-20-33, 26-51-94 (security), 26-42-08, 26-15-46
Fax: (8313) 26-44-09, 26-57-76
E-mail: dztpp@sinn.ru
Web: http://www.dztpp.r52.ru/