Rostov Region
img48.jpg

Rostov Region

         
Rostov Region

CCI of the Rostov Region

Region of operation: the Rostov Region 
Date of establishment: 25.06.92

President -Nikolay I. Prisyazhnyuk

Vice-President -Aleksey G. Kobilev (92-38-28)

Postal Address: 40A Kirovskiy prospect., Rostov-on-Don, the Rostov Region 344022, Russia
Tel.: (863) 268-76-01 (reception desk); 268-76-00
Fax: (863) 268-76-01
E-mail: tpp@tppro.ru
Web: http://www.tppro.ru/ Kamensk-Shakhtinsky CCI

Region of operation: Kamensk-Shakhtinsky, Donetsk, districts and district centers of the Rostov Region: Belokalitvensky, Bokovsky, Verkhne-Donskoi, Kamensky, Kasharsky, Millerovsky, Milyutinsky, Oblivsky, Tarasovsky, Tatsinsky, Sholokhovsky, Chertkovsky 
Date of establishment: 11.06.96

President - Victoria V. Sinitsa 


Postal Address:
 74 Lenin Str., Kamensk-Shakhtinsky, the Rostov Region 347810, Russia
Tel.: (86365) ) 7-08-83
Fax: (86365) 7-08-83
E-mail: kamtpp@mail.ru  Novocherkassk CCI

Region of operation: Novocherkassk, the Rostov Region
Date of establishment: 28.01.95

President - Petr I. Koltzov

Director General - Marina N.Noskova

Postal Address:5 Dvortsovaja St., Nvocherkassk, Rostovskaya District, 346400, Russia
Tel.: (86352) 2-31-57 
Fax: (34672) 2-75-87
E-mail: tpp@novoch.ru
Web: www.tpp-novoch.ruTaganrog Interregional CCI

Region of operation: Taganrog, the Neklinovsky, Matveevo-Kurgansky, Kuibyshevsky Districts of the Rostov Region
Date of establishment: 09.11.94

President - Ryastem A. Amerkhanov (314-423)

Postal Address: 118A Chekhov St., Taganrog, the Rostov Region 347900, Russia
Tel.: (8634) 314-423
Fax: (8634) 314-423
E-mail: office@tcci.ru 
Web: http://www.ticci.ru/


Shakhty CCI

Region of operation: Shakhty, the Rostov Region
Date of establishment: 16.06.95


President
 - Anna Ya. Ignatova
Director General - Vladimir A. Povalyaev
Deputy Director General - Andrey V. Babkin

Postal Address: 149 Lenin St., office 57, Shakhty, the Rostov Region 346500, Russia 
Tel.: (8636) 22-65-80 (President), 22-51-54, 22-20-61 (examination department)
Fax:(8636) 22-51-54
E-mail: tpp-shakhty@bk.ru