Khabarovsk Territory
img48.jpg

Khabarovsk Territory

         
Khabarovsk Territory

Far Eastern CCI

Region of operation: Khabarovsk Region
Date of establishment: may 1970

President - Igor Yu. Vostrikov

Vice-President -Mikhail V. Kruglikov,

Vice-President - Andrey V. Budanov

Postal Address: 113 Sheronov St., Khabarovsk, the Khabarovsk Territory 680000, Russia
Telephone: (4212) 30-47-70, 32-82-33, 30-56-58
Fax: (4212) 30-54-58
E-mail: admin@dvtpp.ru
org@dvtpp.kht.ru
Web: http://www.dvtpp.ru/

Sovetskaya Gavan CCI

Region of operation: Sovetskaya-Gavan and Vanino Districts of the Khabarovsk Territory
Date of establishment: 25.07.94

President - Nina I. Khoreva

Postal Address: 24 Lenin St., Sovetskaya Gavan, the Khabarovsk Region 682880, Russia
Telephone: (42138) 4-11-63
Fax: (42138) 4-11-63
E-mail: tpp@mail.sovgav.ru