Yaroslavl Region
img48.jpg

Yaroslavl Region

         
Yaroslavl Region

Yaroslavl Region

Yaroslavl CCI

Region of operation: the Yaroslavl Region
Date of establishment: 04.06.92

President - Valery A. Lavrov

President - Nadezha G. Fedotova

Postal Address: 62 Svobody St., Yaroslavl, the Yaroslavl Region 150014, Russia 
Tel.: (4852)32-87-98, 32-88-85, 32-90-74
Fax: (4852) 32-88-85
E-mail: prestpp@yartpp.ru 
Web: http://yartpp.ru/


Rybinsk CCI

Region of operation: Rybinsk and the Rybinsk District of the Yaroslavl Region
Date of establishment: 26.07.94

President - Sergey Y. Kuzenev
Vice-president: Igor A. Shipilov

Postal Address: 12 Krestovaya St./4/6 Krasnaya Sq., Rybinsk, the Yaroslavl Region 152934, Russia
Tel.: (4855) 28-00-30, 21-76-84, 22-22-85
Fax: (4855) 28-00-30
E-mail: mailto:rtpp@yaroslavl.ru